Algemene voorwaarden

Voorafgaand

Roosekes Breem bvba: De Breem 9 2350 Vosselaar , maatschappelijke zetel: Kempenlaan 45 2300 Turnhout met BTWnummer: BE0534 900 758
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent.
Elke bestelling/offerte/overeenkomst impliceert de aanvaarding door de klant van de algemene
verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden uit.

Offertes -Bestellingen -Overeenkomsten

Offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik Roosekes Breem bvba binden. Ook de prijzen van de aangeboden formules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken. Door ondertekening van de offerte door de klant wordt de overeenkomst gesloten.
Bij ondertekening van de offerte is de klant, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling van deze, gehouden tot betaling van het voorschot ten bedrage van 30% van de totale som.
Pas na ondertekening van de offerte en betaling van het voorschot noteert Rosekes Breem de reservatie als zijnde definitief.
De overeenkomst kan slechts regelmatig beëindigd worden conform punt “annulatie” van deze algemene voorwaarden.

Prijs

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant opgegeven aantallen(personen).Ten laaste 14 dagen voor het event dient u de definitieve aantallen schriftelijk door te geven. Bij eventen op korte termijn gepland, beschouwen wij het aantal van de offerte als definitief aantal.

Aantallen worden aangerekend zoals contractueel vastgelegd of ten laatste 14 dagen op voorhand schriftelijk worden doorgegeven. Indien op het event minder aanwezigen zijn dan door de klant opgegeven, behoudt Roosekes Breem bvba zich het recht voor een kost aan te rekenen in functie van de geleden schade. Indien er op het event een hoger aantal aanwezigen zijn dan opgegeven door de klant, zullen deze extra aangerekend worden aan het in de offerte/overeenkomst bepaalde tarief.

De prijzen zijn steeds exclusief btw.

Overmacht

Alle feiten van overmacht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ongevallen, stakingen, lock-outs,
opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, niet verschijnen van 1/2de van de noodzakelijke werknemers, ontlasten Roosekes Breem bvba van iedere verantwoordelijkheid. In dit geval behoudt Roosekes Breem bvba zich het recht voor de uitvoeringstermijn te schorsen, zonder dat zulke schorsing enige invloed heeft op de rechten van Roosekes Breem bvba.
Wanneer Roosekes Breem bvba geconfronteerd wordt met een overmacht situatie dan stelt zij de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, waarna Roosekes Breem bvba niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenissen.

Annulatie

Annulaties kunnen enkel schriftelijk gebeuren gericht naar de maatschappelijke zetel van Roosekes Breem bvba. Annuleren zonder kosten kan tot minimum 3 maand voor het event. Voor annulaties die ons later bereiken, wordt het voorschot (30% van het totaal bedrag) ingehouden als schadevergoeding. Annuleren kan tot ten laatste 14 dagen voor het event. Indien annulatie in de laatste 14 dagen voor het event zal het volledige offerte bedrag dienen betaald te worden.

Facturatie

Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen.
Facturen of saldi van facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden automatisch en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met 1% per maand in het voordeel van Roosekes Breem bvba. Bovendien worden bij niet betaling op de vervaldatum de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en niet tot lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro.

Veroorzaakte Schade

Alle schade aangericht door de klant of zijn genodigde aan goederen behorende tot Roosekes Breem bvba, wordt volgens opgave van het management door de klant aanvaard zonder discussie. Betreffende het parkeren van voertuigen op de parking van Roosekes Breem wordt overeengekomen dat Roosekes Breem bvba ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak dan ook, zoals o.a. schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden, eventueel lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zouden zijn teweeggebracht op deze plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw materialen tijdens het event.

Vrijwaring

De klant dient Roosekes Breem bvba te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluids)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van Roosekes Breem bvba om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. Roosekes Breem bvba heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van schade in de meest ruime zin van het woord.
Licht- Muziekinstallaties en DJ
Roosekes Breem bvba voorziet in een basisinstallatie voor (achtergrond)muziek.
Indien het noodzakelijk is voor de klant om in het raam van het event over een andere muziek/lichtinstallatie te beschikken, kan deze door Roosekes Breem worden geleverd mits betaling van een overeen te komen vergoeding.

Rechtbanken

Partijen erkennen uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Rechtbanken van Turnhout en Hoven van Antwerpen om te oordelen in alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen Roosekes Breem bvba en de klant, steeds met toepassing van het Belgische recht.